FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

लेखापरीक्षणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

लेखापरीक्षणको लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।

लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना ।

वार्षिक खाताबन्दी सम्बन्धमा ।

विज्ञापन नं. ६-२०७९।०८० रोजगार सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!

विज्ञापन नं. ९-२०७९।०८० पोषण तथा सरसफाई फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!

विद्यालयहरुलाई विपन्न लक्षित फाराम भराउने सम्बन्धमा ।

विद्युत महशुलमा अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

विधार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा ।

,

श्री वडा कार्यालय (सबै) विषयगत समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा लिखित/मौखिक परिक्षा सम्बन्धमा ।

संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

, ,

संघ/संस्था/क्लबलाई सार्वजनिक सूचना ।

सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

साँना सिचाई निर्माण मर्मत सम्भार र पलाष्टिक पोखरी निर्माण सम्बन्धि सुचना ।

सामाजिक परिचालक करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने विवरण । आ।व। २०७९।०८०

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना ।

Pages