FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नगर सभाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

,

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

,

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

नापजाँच भएका छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

निर्देशन सम्बन्धमा ।

निशुल्क : रुपमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना !

निशुल्क : रुपमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना !!!

निशुल्क रुपमा व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !

पुन: प्रकाशित। नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्र बाट प्रकाशित सूचना ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ! पुन: विज्ञापन!

फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Pages