FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

ढोरपाटनमा गएको बाढी पहिरो बारे प्रेस विज्ञप्ती !

दशै विदा सम्बन्धमा ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।

नगर सभा बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

नगर सभाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

,

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

निर्देशन सम्बन्धमा ।

निशुल्क रुपमा व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्र बाट प्रकाशित सूचना ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !

Pages