FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

,

विज्ञापन नं. २-२०७९।०८० चिकित्सक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !

विज्ञापन नं. ३-२०७९।०८० सूचना प्रविधि अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !

COVID-19 को संक्रमणप्रति सजगता, रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी जानकारी ।

LISA र FRA तालिममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

LOI !

LOI !

NOA !

NOA !

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज ) पीडितहरुले निवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

अनुदानको मल विक्रेता सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अन्तर्वाताको लागि छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

,

अन्तर्वाताको लागि छनौट गरिएको सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्ग सहायता सामाग्री माग सम्बन्धमा ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहायता सामाग्री माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आ. व. २०७८/०७९ को नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ।

आ. व. २०७९/०८० को नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ।

आ.व. २०७८।०७९ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।

Pages